Pr-Hof Law

A Leading Technology, Data Protection & Cyber Law Firm

The CPRA guide for Israeli companies 

לחברות ישראליות CPRA - מדריך ה

אנו  נרגשים לשתף את מדריך אור-חוף ל – CPRA.
מטרתו של המדריך היא להציג לחברות ישראליות את השינוי שיוצרות הוראות ה – CPRA ביחס ל – CCPA. המדריך נועד לספק הבנה כללית לגבי הוראות ה – CPRA. הוא איננו תרגום לחוק, איננו ממצה את הוראותיו ואיננו בגדר חוות דעת משפטית.

קיים פער משמעותי בין הוראות שני החוקים, בייחוד בכל אחד מהתחומים הבאים:

  •  היקף זכויות הצרכנים וחובות העסקים גדל.
  • נוספו הוראות באופן מיוחד לשיתוף מידע לצורכי פרסום ממוקד ולשימוש במידע רגיש הסכמים עם ספקי שירות קיבלו תוכן ברור יותר.
  • הקמת הרשות להגנת הפרטיות והסמכות שלה להטיל קנסות מנהליים היא שינוי מהותי בהיקף הסיכון הכרוך בהפרת החוק.
  • הרחבת היכולת לתבוע בגין אירועי אבטחה מגדילה באופן משמעותי את היקף הסיכון הכרוך בכשלי אבטחת מידע.
    הנושאים שייקבעו בתקנות מכוח החוק רחבים ב – CPRA משמעותית יותר מאשר ב – CCPA.
  • חברות אשר עברו תהליך שמטרתו ליישר את מדיניותן עם הוראות ה – GDPR או ה – CCPA אינן חסינות ונדרשות לעשות מיפוי של הפערים עם ה – CPRA גם כן.

 

אנו באור-חוף נשמח להמשיך ולעמוד לצדכם וללוות את החברות שפעילותן נכללת בהגדרות החוק, לעזור בניתוח פערים, לסייע בגיבוש תוכניות עבודה, עידכון הסכמים, הדרכת עובדים ומתן כלים להטמעת עקרונות החוק.

אנו מקווים שתפיקו תועלת מהמדריך ומזכירים שהוא איננו חוות דעת משפטית.

חברי פורום IDPF מוזמנים למפגש זום של שעה בו ניתן הדגשים וטיפים ליישום החוק החדש וכמובן להרים כוסית לשנה החדשה.

CPRA בעברית

Please fill The form To Get The California Privacy Rights Act – CPRA Guide in Hebrew